DIETHERM S.A.
ul. Rumiana 7A
02-956 Warszawa

NIP: 951-11-42-651

REGON: 010058820

NR KRS: 0000106738
Właściwy Sąd Rejestrowy : XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  2 003 200,00 zł

 

Terminy Walnych Zgromadzeń

Data: 28.08.2020 r. godz. 12:00

Data i godzina: 28 sierpień 2020 godz. 12:00

Miejsce: Siedziba spółki Dietherm S.A.

Adres: Rumiana 7A, 02-956 Warszawa

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Pierwsze Wezwanie

Wzywamy wszystkich akcjonariuszy spółki Dietherm S.A. do złożenia akcji w celu jej dematerializacji zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: nowelizacja) do dnia 30 września 2020 roku w siedzibie spółki tj. u. Rumiana 7A, 02-956 Warszawa.

Statut spółki Dietherm

 

PDF

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 

PDF

 

Opinia biegłego rewidenta za rok 2019

 

PDF

Sprawozdanie Zarządu za rok 2019

 

PDF

Propozycje uchwał na WZA

 

PDF

 

  • Pliki zabezpieczone hasłem. Każdy członek rady nadzorczej i akcjonariusz otrzyma do nich indywidualny dostęp.